Годишен доклад за 2021 година

През 2021 г. „Фондация ХАЛО 2019“ реализира разнообразни дейности и инициативи в няколко направления.

Екология и опазване на околната среда

„За всяко дете по дръвче“

През пролетта на 2021 година фондация ХАЛО продължи с пилотното изпълнение на  инициативата „За всяко дете по дръвче“. Във втория етап – засяването на семената се включиха 185 деца от училища, детски градини и семейства в град Хасково.

Огромната част от поникналите дръвчета децата засадиха заедно със своите родители в дворовете си, а останалите бяха дарени на читалището в село Войводово, където бяха засадени от доброволци. За реализирането на кампанията изразходвахме средства в размер на 3060, 70 лв, осигурени от печалбата от извършваната от фондация ХАЛО стопанска дейност.

В периода от 9 до 31 октомври 2021 г. проведохме акция за събиране на семена на широколистни дървета със съдействието на Туристически информационен център – Хасково. В акцията  се включиха деца и възрастни от цяло Хасково. Събраните семена бяха прегледани, сортирани и подготвени за „презимуване“ от екипа на фондацията. От тях ще бъдат изработени комплекти за отглеждане на дърво, които ще разпространим в началото на 2022 година сред деца от детски градини и училища в област Хасково заедно с инструкции как да посеят семенцата и да отгледат дръвчетата. Заявки за участие във втория етап от кампанията получихме от 14 училища и детски градини от Хасково, Пловдив, Ярджиловци и село Стамболийски, а общият брой на заявките за комплекти достигна над 580 деца. Кампанията се проведе изцяло с доброволен труд и без раходването на средства на фондацията.

Премахване на старите мартенички

Провокирани от вредите, които нанасят старите мартеници на дърветата през месец февруари организирахме акция за премахване на старите, мръсни, впиващи се в клончетата мартеници по дърветата. Събрахме над 300 мартеници, завързани на дръвчетата през проелтта на 2020г.  Акцията се проведе изцяло с доброволен труд и без раходването на средства на фондацията.

Проект „Еко Шампиони“

На 21 юли 2021г. Фондация ХАЛО стартира изпълнението на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява в партньорство с две български (Фондация „Сай Хай“, гр. София и Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца) и една новрежка организация – Forandre Verden (Change The World) с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България. Целите на проекта са:

•          да ангажира гражданите с проблемите, касаещи опазването на околната среда и климатичните промени чрез създаването и пилотното изпълнение на иновативна  образователна  програма за преподаване на науки в гимназиален и прогимназиален етап;

•          да създаде възможности за обмен на идеи и сътрудничество между български и норвежки организации и институции, работещи в сферите на образованието и опазването на околната среда;

•          да изгради партньорства между училища и институции на местно ниво и да осигури възможност за реализиране на съвместни образователни и граждански инициативи, касаещи опазването на околната среда и климатичните промени.        

През 2021г. Фондация ХАЛО сключи споразумение за партньорство със СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково във връзка с изпълнението на проекта.  Екип от 4 служители на фондацията премина през обучение за работа с иновативаната образователна програма „Еко Шампиони“, а от месец октомври 2021г. започна провеждането на занятия в клуб „Еко Шампиони“ към СУ „Св. Паисий Хилендарски“. В него се включиха ученици на възраст между 13 и 19 години, които се разделиха по отбори, търсещи решения на местни екологични проблеми.  Иновативната програма в основата на клуба се основава на проблемно-базиран подход, интерактивни часове и практически занимания, а учениците работят в малки екипи от по двама-трима по конкретна, избрана от тях тема. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитсво на учениците.

За изпълнението на дейностите по проекта през 2021 година бяха изразходвани 726, 14 лв от бюджета на фондацията, които на следващ етап ще бъдат възстановени на базата на Споразумение за партньорство, сключено с Фондация „Сай Хай“ – бенефициент по проект „Еко Шампиони“ от безвъзмездната финансова помощ за изпълнението на проекта, осигурена от Фонд Активни граждани България.

Запазване на традициите и обичаите

Отбелязване на Еньовден

За втора поредна година организирахме на Еньовден излет за бране на билки в околностите на Хасково. На 24 юни рано сутринта преди зазоряване с група доброволки посетихме парк Кенана, където набрахме букети с уханни лековити билки. Излетът ни завърши с посещение на езерото с лилиите и почистване на отпадъците по брега му. Мероприятието се организира и проведе изцяло с доброволен труд и транспорт, осигурен от участниците.

 

“Любопитно за родния ми край – от архива на баба и дядо”

През месец ноември 2021 г. Туристически информационен център – Хасково и Фондация ХАЛО проведоха съвместната си инициатива за популяризиране на културното и историческото наследство от селата в община Хасково.

В конкурса “Любопитно за родния ми край – от архива на баба и дядо” се включиха 24 ученици от 6 училища от селата в община Хасково. Всички те получиха грамоти за отлично представяне от Кмета на Община Хасково, а трите големи награди от конкурса получиха учениците, събрали най-голяма подкрепа в социалните мрежи.

В изпълнението на тази инициатива Фондация ХАЛО участва с доброволен труд и средства в размер на 110,50 лв, използвани за осигуряване на награда за конкурса.

Добро управление

„Инициатива за граждански бюджети“

Изпълнението на проекта започна през януари 2021 година и продължи и до началото на следващата календарна година.  В селата от община Хасково живеят над 17 500 души, чиито достъп до здравни и социални услуги, културни мероприятия е ограничен, поради липсата на средства за пътуване до града, където те са позиционирани. Възможностите на тези хора за участие във вземането на решения на местно ниво се изчерпват с гласуване на изборите. В условията на пандемия от COVID-19 жителите на селата бяха поставени в ситуация на зависимост от решенията на местните власти, без възможност да се мобилизират и да действат в отговор на техните собствени нужди. Повечето от тях нямат знанията и уменията да търсят финансиране на национално или европейско ниво, а на местно подобни мерки не съществуват. С настоящия проект преодоляхме тази неравнопоставеност чрез активното включване на гражданите в решаването на проблеми и реализирането на инициативи на местно ниво. Разработихме Програма за граждански бюджети – универсален инструмент, който бързо и адекватно да отговаря на специфичните нужди на гражданите. Чрез проведените 18 обучения жителите на селата Войводово, Стамболийски и Малево придобиха знания и умения по теми като застъпничество, лобиране, привличане на доброволци, планиране и изпълнение на инициативи и компютърна грамотност.

Разработената от нас Програма за граждански бюджети има следните предимства:

 • Директно участие на гражданите във вземането на решения за града и разясняване на настоящите им приоритети.
 • Прозрачност и граждански контрол при харченето на публичните средства; намалява се корупцията.
 • Повишаване на доверието и диалога между гражданите и общината.
 • Гражданите се образоват за общинския бюджет и работата на общината, а общината за приоритетите на гражданите.
 • Създаване на нови връзки между гражданите и усещане за общност с обща цел.
 • Раждат се иновативни идеи за решаване на проблемите на града и за подобряване на средата на живеене.
 • Възможност за включване в решенията на маргинализирани групи, както и на групи граждани, които обикновено не участват в тези процеси. Например, повечето граждански бюджети по света са отворени за участие за хора и под 18-годишна възраст, включвайки активно младежки организации и училища – както в предлагането на идеи, така и в гласуването за идеи.
 • Вкарване на гражданската енергия в правенето на политики.

Въпреки минималния бюджет, предвиден за пилотното изпълнение на Програмата за граждански бюджети, в трите села бяха реализирани общо 8 граждански инициативи, които са видими за местната общност. Освен това други 5 проблема бяха разрешени със съдействието на екипа, работещ по Програмата. А в село Войводово ентусиазмът около участието в ПГБ, прерасна в организирането на кампания за набиране на средства и доброволческа акция за подмяна на настилката в репетиционната зала на читалището, които се случиха извън рамките на ПГБ.

За наша голяма изненада, в реализрането на гражданските инициативи се включиха много деца, които полагаха доброволен труд равностойно с възрастните. Това показва, че в най-малките жители на трите села има положителен заряд и енергия, които до момента не са били разпознати от местните и не са канализирани за сътворяването на добри дела. А въвличането на децата в доброволчески инициативи безспорно има огромен принос за изграждането им като отговорни и активни граждани.

Добра практика от пилотното изпълнение на ПГБ е провеждането на кампании за набиране на доброволци от отдалечени населени места, които да участват в провеждането на гражданските инициативи. Пристигането на гости в селото и участието им в акциите винаги прави голямо впечатление на местните, кара ги да се чувстват засрамени, че не са достатъчно активни и ги мотивира да се включват по-усърдно и да привличат повече съмишленици при провеждането на акциите. Освен това доброволците от други населени места придават допълнителна значимост на реализираните граждански инициативи. Като добра практика от изпълнението на ПГБ може да бъде изведена гъвкавостта на екипа и бързото адаптиране на програмата спрямо актуалната ситуация в населените места, особено по отношение на въвеждането и разхлабването на ограничителните мерки във връзка с Ковид пандемията. Тази гъвкавост е индикатор и за възможностите на ПГБ за бързо трансформиране при извънредни ситуации и използването й като ресурс за справяне с тях при запазване на гражданското участие в процесите на даване на предложения и вземане на решения на местно ниво.

Повече информация за добрите практики от изпълнението на проекта може да бъде намерена на сайта на проекта – https://bit.ly/citizens-budget, както и на ФБ страницата на Фондация ХАЛО – https://www.facebook.com/halongobg.

За изпълнението на проекта през 2021 година бяха изразходвани 9665, 48 лв, осигурени от Фонд Активни граждани България.

„Нашата градинка – любимо място за отдих и почивка“

През 2021 година се реализира проект “Нашата градинка – любимо място за отдих и почивка”, с който Фондация ХАЛО кандидатства по програмата за граждански инициативи на Община Хасково. По проекта бяха облагородени тревните площи и междублоковото пространство между улиците „Стара планина“, „Генерал Карцов“, „Цар Самуил“ и „Кюстенджа“ в град Хасково, като по-конкретно бяха изпълнени следните дейности:

 • Почистване на междублоковите пространства от стъкла, битови отпадъци, кучешки изпражения и всякакви други отпадъци;
 • Подрязване на дъвретата и храстите;
 • Подмяна на счупените елементи (дъски) на 7 пейки и пребоядисването им;
 • Поставяне на 2 кошчета за кучешки екскременти и 3 табели, насърчаващи опазването на междублоковото пространство.

Разходите за изпълнението на проекта бяха осигурени от бюджета на Община Хасково, а екипът на фондацията се включи с доброволен труд  при почистването на междублоковите пространства.

Информиране на обществеността по теми, касаещи опазването на околната среда, културното наследство и прилагането на принципите на добро управление

В началото на годината фондация ХАЛО създаде собствен уебсайт, на който да публикува информация за планираните и реализираните инициативи. През цялата година Фондация ХАЛО 2019 регулярно правеше публикации на сайта и фейсбук страницата си, с които да информира последователите и съмишлениците си за инициативите на организацията, както и по различни теми, касаещи опазването на околната среда, културното наследство и прилагането на принципите на добро управление. Тази дейност се извършваше изцяло под формата на доброволен труд от екипа на фондацията.

 

Създаване на партньорства

През 2021 година фондация ХАЛО създаде партньорски отношения с Фондация „Сай Хай“, гр. София и Сдружение „Враца софтуер общество“. Установи контакти с 14 училища и детски градини от община Хасково във връзка с кампанията „За всяко дете по дръвче“.

 

Извършване на стопанска дейност

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион (SOCIAL FORCES)“

Изпълнението на тази дейност приключи в началото на 2021 година с разработването на схема за финансиране на социални предприятия. През месец декември екипът ни взе участие в заключителната среща по проекта, на която представи сосновните елементи от схемата за финансиране на социални предприятия. За реализиране на дейността бяха изразходвани 8311, 31лв.

Пълния доклад за дейността на Фондация ХАЛО през 2021 година можете да свалите от тук: