Граждански бюджети

Детайли:

Продължителност: 17 месеца

Начало: 10.08.2022г.

Край: 31.12.2023г.

Финасираща програма: Оперативна програма „Добро управление“

Финансиране: 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от европейско и 7044, 84 лв национално съфинансиране.

Водеща организация: Фондация ХАЛО 2019

Партньор: Община Хасково

Цел на проекта:

Утвърждаване на местно ниво на принципите на добро управление – открито, отговорно, в партньорство с гражданите и бизнеса.

Дейности:

  1. Създаване на платформа за гражданско участие и подготовка за изпълнение на Програма за граждански бюджети;
  2. Гражданско участие при отправянето на предложения;
  3. Мултидисциплинарен консултативен съвет и пряко участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво;
  4. Кампании за реализиране на граждански инициативи и оценка на въздействието на Програмата за граждански бюджети.

Резюме

Жителите на град Хасково имат ограничени възможности за участие в процесите на формулиране наполитики и вземане на решения на местно ниво. За огромна част от тях гражданското участие сеизчерпва с гласуването на избори, а местните инициативи са задължение на местната власт. В малките населени места в общината тези нагласи са подкрепени и от ограничения достъп до информация, до здравни и социални услуги, до възможности за комуникация с институциите. Повечето граждани нямат знанията и уменията как да реализират своите идеи за решаване на местни проблеми или за модернизиране на региона, как да търсят финансиране от национални и европейски програми, а на местно подобни мерки се реализират спорадично и обикновено със силно ограничен обхват.
С настоящия проект планираме да преодолеем този дефицит чрез активното включване на гражданитев решаването на проблеми и реализирането на инициативи на местно ниво. Предвиждаме да изпълнимна територията на цялата Община Хасково Програма за граждански бюджети (ПГБ)– универсален инструмент, който дава възможност на гражданите да участват директно в даването на предложения, вземането и реализирането на решения на местно ниво. В хода на проекта планираме да преминем през следните етапи от изпълнението на ПГБ: изработване на платформа за гражданско участие, събиране на предложения от гражданите, проверка на допустимостта на предложенията от мултидисциплинарен консултативен съвет, обществено гласуване за избор на граждански инициативи, провеждане на кампании за реализирането им и оценка на въздействието на програмата.
В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши взаимодействието между общинската администрация и гражданите, а Община Хасково ще постигне открито и отговорно управление, което пряко съответства на нуждите, желанията на гражданите и тяхната визия за развитие на общината. Изпълнението на Програмата за граждански бюджети ще създаде възможности и ще реализира на практика партньорско управление с гражданите и бизнеса.

Проект “Граждански бюджети” се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.

www.eufunds.bg