Оценка на въздействие на Програмата за граждански бюджети

В настоящата епоха на нарастващ стремеж към по-демократични и прозрачни форми на управление, гражданските бюджети изпъкват като иновативен механизъм за включване на гражданите в процесите на вземане на решения относно разходите на общинските и национални управления. Тези инициативи предоставят на гражданите възможността да участват активно в определянето на приоритетите в бюджета, което не само укрепва демократичните принципи, но и повишава легитимността на публичните институции.
Гражданските бюджети представляват иновативен модел за управление, където гражданите, като ключови участници, могат да предложат, обсъдят и гласуват за конкретни проекти и програми, които считат за най-важни за развитието на техните общности. Този подход не само предоставя на гражданите по-голям контрол върху публичните ресурси, но и създава възможности за иновации и социално устойчиво развитие.
Настоящият доклад има за цел да изследва какво е въздействието на Програмата за граждански бюджети, създадена от Фондация ХАЛО през 2020 година и изпълнявана съвместно с Община Хасково през 2020/21 и 2022/23 година. Второто издание на Програмата се реализира в изпълнение на проект „Граждански бюджети“.

Цялата оценка на въздействие можете да прочетете във файла по-долу.

Препоръки

Въз основа на направения до момента анализ могат да бъдат отправени следните препоръки:

  • Да се продължи регулярното изпълнение на ПГБ на територията на Община Хасково с оглед постигането на устойчивост;
  • Да се популяризира програмата сред общини и НПО, които да я изпълняват и в други населени места;
  • Да се актуализира методологията, по която се определят населените места – победители. За целта може да е използва обвързване на избирателната активност по програмата с избирателната активност от последните местни и парламентарни избори.
  • Да се наблегне на популяризирането на програмата чрез различни източници – местни медии и посланици на програмата;
  • Да се увеличи максимално допустимата стойност за реализиране на една гражданска инициатива;
  • Да се подобри дейността на Мултидисциплинарния консултативен съвет чрез въвеждането на системи за асинхронна работа;
  • Да се разшири обхвата на информационните срещи чрез провеждане на събития и в града;
  • Да се запазят консултациите за гражданите във връзка с разработването и подаването на идеи за граждански инициативи.

Заключение

Програмата за граждански бюджети (ПГБ) в Община Хасково изпревари очакванията, проявявайки се като успешен механизъм за участие и взаимодействие с гражданите. Първото и второ издание на програмата разкриха значителен интерес и участие, превишаващи предварителните очаквания. Гласуването за избор на граждански инициативи надмина очакванията във всички населени места, привличайки значителен брой участници, особено в села като Стамболийски и Динево.

Резултатите от анкетното проучване подчертават удовлетворението на гражданите от участието им в ПГБ. Препоръките за пряка комуникация в селата и онлайн подчертават разнообразието в предпочитанията на различните групи от населението. Необходимостта от активна рекламна кампания включва радио реклами, видео клипове с участници, и привличане на местни лидери. Онлайн комуникацията се фокусира върху града и младите хора, докато пряката комуникация е ключова за селата.

Информационните срещи и консултациите са от съществено значение, особено в селските райони, където те допринасят за висока гражданска активност и удовлетвореност. Препоръките за промени в медийната стратегия, регламента за избор на инициативи и работата на Мултидисциплинарния съвет (МКС) подчертават необходимостта от постоянно развитие и адаптация към нуждите на общността.

В цялост, успехът на ПГБ в Община Хасково подчертава значителния потенциал на гражданско участие и прозрачно управление, съчетани с иновативен подход и стратегия за обхват на различни общности. Съветът за бъдещето включва поддържане на успешните практики, активно взимане предвид на предложенията и постоянно стремеж към усъвършенстване на програмата.

***

Проект „Граждански бюджети се изпълнява от Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково. Финансира се по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.