Изграждане на капацитет на ХАЛО

На 20.07.2022г. стартира изпълнението на проект „Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019“. Той е с продължителност 6 месеца – време през което екипът ни под менторството на експертите от Фондация „Импакт Драйв“ ще изготви оценка на нуждите и ще планира развитието на организацията.

Фондация ХАЛО е малка локална неправителствена организация. Ние работим с компмактен екип по разнообразни проекти и доброволчески инициативи. Ангажиран с работата по проекти, екипът ни трудно намира време и ресурси за развитие на организационния капацитет на фондацията. А той е от  ключово значение за справянето с предизвикателствата на местно ниво. Особено в непредвидени ситуации и кризисни моменти. Чрез настоящия проект си поставяме за цел да повишим капацитета на Фондация ХАЛО за работа в извънредни ситуации и да подобрим устойчивостта на организацията. За целта планираме да направим оценка на моментното състояние на ХАЛО. Използвайки теория на промяната да разарботим стратегия за развитие на организацията, програма за действие в кризисни ситуации и програма за работа с доброволци. Изпълнението на проекта ще допринесе за разгръщането на пълния потенциал на Фондация ХАЛО и подобряване на координацията и съвместната работа на членовете на екипа на организацията. Това от своя страна ще доведе до утвърждаването на ХАЛО на местно ниво и повишаване на ефективността от действията й, което ще окаже пряко въздействие върху жителите на община Хасково.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ХАЛО 2019 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.  

Проект “Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 5000€, предсотавена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет и подобряване на устойчивостта на Фондация ХАЛО.