Инициатива за граждански бюджети

В селата от община Хасково живеят над 17 500 души, чиито достъп до здравни и социални услуги, културни мероприятия е ограничен, поради липсата на средства за пътуване до града, където те са позиционирани. Възможностите на тези хора за участие във вземането на решения на местно ниво се изчерпват с гласуване на изборите. В условията на пандемия от COVID-19 жителите на селата бяха поставени в ситуация на зависимост от решенията на местните власти, без възможност да се мобилизират и да действат в отговор на техните собствени нужди. Повечето от тях нямат знанията и уменията да търсят финансиране на национално или европейско ниво, а на местно подобни мерки не съществуват. 

С настоящия проект планираме да преодолеем тази неравнопоставеност чрез активното включване на гражданите в решаването на проблеми и реализирането на инициативи на местно ниво. Предвиждаме разработването на Програма за граждански бюджети – универсален инструмент, който бързо и адекватно да отговаря на специфичните нужди на гражданите. Чрез обучения планираме най-малко 45 представители на целевата група (жителите на община Хасково и в частност на селата Войводово, Стамболийски и Малево) да придобият знания и умения по теми като застъпничество, лобиране, привличане на доброволци, планиране и изпълнение на инициативи и компютърна грамотност. Преки ползватели на резултатите от проекта ще са 3229 души от трите села, а в последствие и жителите на цяла община Хасково.

Институциите са отговорни пред своите граждани за това, което правят и как го правят. Отчетността означава отчасти, че политиките и плановете, които институциите разработват, трябва да отразяват приоритетите и нуждите на хората. Това също така означава, че институциите трябва да предоставят отчет на това, което са направили за прилагане на тези политики и планове, заедно с резултатите от своите усилия. Гражданите от своя страна носят отговорност да държат институциите отговорни. Те трябва да участват в обществения живот, да гласуват за хора, в които вярват, да наблюдават действията на институциите, да коментират политиките и плановете и да вземат отношение, когато има нередности.

Правителствата и общините могат да насърчават гражданското участие, като създават условия, които дават възможност на гражданите да участват по смислен начин. Много важно условие е всички граждани да има достъп до информация. Но под достъп се разбира не просто физически достъп до документи, а достъпност и разбираемост на информацията в тези документи чрез представянето й в подходящи формати за обикновените хора.

Предимства на гражданския бюджет:

  • Директно участие на гражданите във вземането на решения за града и разясняване на настоящите им приоритети.
  • Прозрачност и граждански контрол при харченето на публичните средства; намалява се корупцията.
  • Повишаване на доверието и диалога между гражданите и общината.
  • Гражданите се образоват за общинския бюджет и работата на общината, а общината за приоритетите на гражданите.
  • Създаване на нови връзки между гражданите и усещане за общност с обща цел.
  • Раждат се иновативни идеи за решаване на проблемите на града и за подобряване на средата на живеене.
  • Възможност за включване в решенията на маргинализирани групи, както и на групи граждани, които обикновено не участват в тези процеси. Например, повечето граждански бюджети по света са отворени за участие за хора и под 18-годишна възраст, включвайки активно младежки организации и училища – както в предлагането на идеи, така и в гласуването за идеи.
  • Вкарване на гражданската енергия в правенето на политики.

Проект „Инициатива за граждански бюджети“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7000 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Инициатива за граждански бюджети“ е участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики. Проектът се изпълнява от Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково.