Social Forces 2

През 2020 година Фондация ХАЛО сключи договор с Община Хасково за изработване на схема за финансиране на социални предприятия. Дейността е част от продължението на проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион (SOCIAL FORCES)“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VA Гърция България 2014 – 2020. Общата цел на проекта е да разшири социалното предприемачество и да допринесе за повишаване на равнищата на заетост в трансграничната зона, както и да се създадат нови знания, за да се повиши осведомеността, която да даде възможност на хората в региона да разберат напълно условията, при които социалното предприемачество започва, развива своята дейност и допринася за ефективно и ефикасно решаване на социалните предизвикателства по устойчив начин.

Схемата за финансиране на социални предприятия е разработена на два езика – български и английски и може да бъдат открита във файловете по-долу.