Търсим специалисти с експертиза в различни области

Фондация ХАЛО набира специалисти с разнообразна експертиза за членове на Мултидисциплинарен съвет (МДС) за разглеждане на предложения за граждански инициативи, постъпили по Програма за граждански бюджети 2024. 

Какви специалисти могат да кандидатстват?

Основно търсим експерти в областите на градоустройство, архитектура, озеленяване, право, култура, медии и реклама и др.

Защо е необходимо сформирането на МДС?

Ролята на МДС е да оцени дали подадените от гражданите предложения за граждански инициативи съответстват на регламента на Програмата за граждански бюджети. Целта е МДС:

 • Да извърши проверка на съответствието на постъпилите в платформата за гражданско участие предложения за граждански инициативи по отношение на критериите за допустимост на Програмата за граждански бюджети;
 • Да извърши проверка дали предлаганите дейности не противоречат (са недопустими) на българското законодателство и наредбите на Община Хасково;
 • Да проучи дали предлаганите дейности могат да се изпълнят с бюджет до 3000 лв (максималния размер на средства за реализиране на една инициатива). Ако предлаганата инициатива е по-мащабна и изисква по-голям финансов ресурс, МДС трябва да проучи имат ли готовност подателите на идеята (и местната общност) да я дофинансират в случай, че идеята спечели;
 • Да отправи препоръки за редакция на предложенията за граждански инициативи, които не отговарят на условията на Програмата за граждански бюджети;
 • Да отправи препоръки за надграждане, по-ефективно и по-икономично изпълнение на граждански инициативи.

Какви са задълженията на членовете на МДС?

 • Да участват активно в заседанията на МДС (минимум 2 на брой);
 • Да разгледат подробно и в детайли постъпилите в онлайн платформата предложения за граждански инициативи;
 • Да оценят възможностите за изпълнение на постъпилите граждански инициативи;
 • Да извършат проверка и да изразят съобразно експертизата си становище дали постъпилите предложения за граждански инициативи не противоречат на нормативната уредба на национално или местно;
 • Да изразят мнение относно възможностите/реалистичността за изпълнение на предложените граждански инициативи по отношение на времевите рамки на Програмата за граждански бюджети и  наличния по програмата бюджет.
 • Да извършат проверка по отношение на това дали е необходима специална подготовка (съгласуване с компетентни органи, получаване на разрешение или др.) преди изпълнението на инициативите и колко време би отнела тя. 
 • Да участват активно в детайлното остойностяване на разходите за реализиране на всяка една от предложените от гражданите идеи.
 • В случай, че някоя от постъпилите идеи за граждански инициативи не отговаря на критериите за допустимост по Програмата за граждански бюджети, да участват в изготвянето на препоръки за редакция към подателите на идеята.
 • Съобразно експертизата си, да отправят препоръки и да консултират за промяна и/или доразвиване на получените през платформата идеи. 
 • Да участват в изготвянето на списък на гражданските идеи, които отговарят на критериите за допустимост на Програмата за граждански бюджети. 

Как ще протича работата на Мултидисциплинарния съвет?

Членовете на МДС ще работят заедно по време на присъствените заседания (най-малко 2 на брой) и самостоятелно чрез осигурен достъп до онлайн споделено работно пространство.

Период на работа на МДС

МДС ще разглежда постъпилите в онлайн платформата по Програмата за граждански бюджети 2024 инициативи и ще консултира подателите им в периода от 01 май до 20 юни 2024г.

Как да се присъедините към МДС?

Можете да станете част от Мултидисциплинарния съвет като изпратите CV на halongobg@gmail.com в срок до 24 април 2024 г. Участниците в мултидисциплинарния съвет от второто издание на Програмата за граждански бюджети няма нужда да изпращат CV, достатъчно е да изпратят имейл, че отново имат желание да са част от МДС.

На 25 април 2024 г. комисия ще разгледа постъпилите кандидатури и до края на април ще се свърже с одобрените кандидати. Те ще бъдат назначени на граждански договори.

***

Тази публикация е създадена в рамките на инициатива “Граждански бюджети 2024”, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.