Услуги

Като част от стопанската си дейност, фондация ХАЛО предоставя консултантски и други услуги в подкрепа на неправителствени организации, читалища, училища, детски градини, представители на администрацията и бизнеса.

Подготовка и управление на проекти по европейски и национални програми

Предоставяме услуги в областта на управлението на проекти във всички фази на проектния цикъл – проучване за финансиране, подготовка, реализация, мониторинг и отчитане.

Проучване за финансиране

 • Кои европейски и национални програми са подходящи за Вашата идея;
 • Актуална информация относно изискванията и процедурите за кандидатстване;
 • Стъпките, които трябва да предприемете, за да кандидатствате.

Подготовка на проекти

Нашият екип ще Ви ориентира в изискванията и условията на избраната програма, ще подготви проектния формуляр и ще Ви съдейства при събирането на необходимите документи. Етапите, през които ще преминете са:

 • Подготовка на необходимите документи за кандидатстване – бизнес план, формуляри, заявления, предпроектни проучвания;
 • Предоставяне на информация относно предстоящите видове разходи и дейности, които трябва да се заложат;
 • Предоставяне на списък с прилежащите документи, които трябва да се подготвят, както и оказване на съдействие при набавянето им;
 • Представителство на кандидатите пред органите на съответната програма и съдействие по време на цялата процедура – от изготвянето на проектното предложение до неговото одобрение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Управление на проекта

От правилното управление на вече спечелилия финансиране проект зависи дали Вашата организация ще успее да реализира заложените дейности и да получи желаното финансиране. Нашият опит ще Ви бъде изключително полезен именно в този ключов етап от реализирането на проектната Ви идея. По време на организацията и управлението на проекта ние ще:

 • изготвим план за изпълнение на проекта;
 • поддържаме редовна кореспонденция и да съгласуваме всеки етап от проекта с Управляващия орган;
 • Ви консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;
 • изготвим всички междинни и финални отчети;
 • поддържаме цялата документация в проектно досие, според изискванията на съответната програма;
 • Ви съдействаме в дейностите по визуализация и публичност.

Екипът на ХАЛО предлага индивидуално консултиране, съобразено със специфичните нужди на вашата организация/ компания. Ние ще съдействаме по време на цялата процедура – от изготвянето на проекта до неговото одобрение и изплащането на финансовата помощ.

Организиране на събития и кампании

Мисията на фондация ХАЛО е свързана с опазването на околната среда, културното и историческото наследство и най-вече насърчаване на гражданското участие. Ако Вие планирате събитие или кампания по някоя от тези теми в регион Хасково, ние можем да ви съдействаме.

Организиране и провеждане на събитие

Екипът ни може да Ви окаже подкрепа или да извърши за Вас следните дейности:

 • планиране на събитие – изготвяне на детайлен план-график;
 • осигуряване на пространство/ помещение за провеждане на събитието;
 • осигуряване на лектори;
 • изготвяне на списък с гости и изпращане на покани до тях;
 • осигуряване на кетъринг и материали за събитието;
 • професионално заснемане на събитието;
 • изготвяне на комуникационен план за събитието;
 • популяизиране на събитието онлайн, на място и чрез местните медии;
 • комуникация с гостите и лекторите след провеждане на събитието;
 • събиране на обратна връзка за събитието.

Организиране и провеждане на кампания

Екипът ни извършва слдните дейности във връзка с организирането и провеждането на кампании:

 • детайлно планиране на кампанията – определяне на цели, целеви групи, послания;
 • създаване на подробен план-график за реализиране на кампанията;
 • изготвяне на комуникационен план за реализиране на кампанията;
 • създаване на статии, прессъобщения, публикации за социалните мрежи във връзка с кампанията;
 • провеждане на срещи, семинари, конференции и др. според спецификите на кампанията;
 • измерване на резултатите от проведената кампания.
Комуникационни дейности

Нашият екип ще Ви помогне да изградите мечтания публичен образ на Вашата организация/ компания чрез:

 • Анализ на нуждите и каналите за комуникация и изграждане на капацитет за управление на комуникациите вътре и вън от организацията;
 • Разработване на комуникационна стратегия и план за изпълнението й;
 • Подбор на инструменти за реклама;
 • Създаване на съдържание и оформление на посланията и кампаниите;
 • Изграждане на публичен профил;
 • Осигуряване на видимост и ефективно комуникиране на дейността на организацията/ компанията;
 • Привличане на съмишленици, донори и целеви групи;
 • Създаване на лого;
 • Създаване и поддържане на уебсайт на WordPress;
 • Създаване и поддържане на профили в социалните мрежи.
Организационно развитие

Независимо дали все още не сте стартирали дейност или работите от много години, нашият екип може да Ви помогне да развиете организационна структура и капацитет, ориентирани към постигането на максимални резултати чрез ефективно и ефикасно използване на ресурсите. Ние можем да Ви подкрепим чрез:

 • Избор на юридическа форма на компанията/ неправителствената организация;
 • Анализ на наличните ресурси, партньорства, комуникационни канали и др.;
 • Създаване на стратегия за развитие/ бизнес план;
 • Социално предприемачество – развитие на социални и екологични решения с бизнес ​подход;
 • Вътрешно-организационно разпределение на силите и оптимизиране на работните процеси;
 • Поставяне на краткосрочни цели, механизми за мониторинг и оценка, гъвкавост и умения за реакция при кризи;
 • Подкрепа за комуникация и фондонабиране;
 • Планиране на рисковете и управление на кризи;
 • Определяне на индикатори за успех, мониторинг и оценка на дейността.
Проучвания

Ако предвиждате провеждането на проучване, ние можем да:

 • Изготвим методология за провеждане на проучването;
 • Да проведем проучване на терен, чрез анкети, телефонни интервюта или онлайн;
 • Да проведем дълбочинни интервюта и фокус групи;
 • Да проучим регулаторната рамка и опитът на други организации/ държави по съответната тема;
 • Да анализираме събраната информация и да изготвим доклад от проучването.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0898 412 180 и e-mail: halongobg@gmail.com