Фондация ХАЛО е подготвена за действие при кризи

Фондация ХАЛО е млада, малка неправителствена организация, която оперира основно на територията на област Хасково. Екипът ни се състои от специалисти в различни сфери, които участват в дейностите на организацията основно на доброволни начала, водени от силната мотивация да допринасят за развитието на региона ни. Но възникват непредвидени ситуации като пандемията от Ковид 19, войната в Украйна, които водят след себе си последствия като бежанската вълна, икономическата криза, а те оказват силно въздействие на местно ниво.

Водени от чисто хуманни съображения, екипът ни имаше нуждата да изгради капацитет, така че да реагира адекватно на непредвидените ситуации, но и на онези кризи, които са по-дългосрочни и засягат сериозно Хасково и региона. Област Хасково е сред икономически най- слабо развитите региони, а тук хората в селата живеят в крайно незадоволителни условия, с ограничен достъп до здравеопазване и социални услуги, често на ръба на физическото оцеляване. И с настъпването на икономическата криза през 2022 година перспективите пред тях не изглеждат добри.

Тези кризисни моменти извеждат на дневен ред нуждата от бързо реорганизиране на ресурсите и изработването на решения в кратки срокове, които да отговорят на спешните нужди на местно ниво. Именно тук се появи нуждата Фондация ХАЛО да изработи план за действие в подобни кризисни/ непредвидени ситуации. Този план дава възможност на екипа ни да окаже подкрепа в моментите, когато тя е най-необходима на лицата, които най-много се нуждаят от нея. 

План за действие в кризисни ситуации

И така през месец октомври 2022 г. Управителният съвет на фондация ХАЛО прие План за действие в кризисни ситуации. Разработването и приемането му доведе до изграждането на капацитет вътре в организацията, а в дългосрочен план той ще окаже благоприятно въздействие не само върху самата организация, но и върху най-уязвимите групи на местно ниво.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ХАЛО 2019 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.  

Проект “Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 5000€, предсотавена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет и подобряване на устойчивостта на Фондация ХАЛО.