Фондация ХАЛО стартира нов проект

Тази година предстои да положим серизони усилия за развитие на организационния капацитет на Фондация ХАЛО. С помощта на експертите на Impact Drive планираме да създадем ключови ресурси, които ще ни помогнат да сме още по-организирани и ефективни и да случваме значими промени на местно ниво.

Съвместната ни работа е част от проект „Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 5000€, предсотавена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет и подобряване на устойчивостта на Фондация ХАЛО.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ХАЛО 2019 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.  

Проект “Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 5000€, предсотавена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет и подобряване на устойчивостта на Фондация ХАЛО.