Политика за защита на личните данни на фондация ХАЛО 2019

Фондация ХАЛО 2019 (ХАЛО) е юридическо лице с нестопанска цел, определена за извършване на дейност в обществена полза, вписана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 205862455 и със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, ул. „Стара планина“ № 12, тел.: 0898 412 180, е-mail: halongobg@gmail.com, интернет страници: https://halongo.eu,  https://bit.ly/citizens-budget и https://www.facebook.com/halongobg .

ХАЛО има следните цели:

 1. Да подпомага разпространението и използването на принципите на устойчивото развитие;
 2. Да подпомага опазването на нематериалното и материалното културно богатство на България;
 3. Да подпомага опазването на околната среда и природните богатства в България;
 4. Да подпомага изграждането и утвърждаването на активно гражданско общество, гражданското участие и доброто управление в България;
 5. Да подпомага развитието на отделните региони в България;
 6. Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието и културата в България.

За постигане на своите цели ХАЛО:

 1. Съдейства за разпространението и предаването на знания и умения у подрастващите и пълнолетните граждани, свързани с опазването на природата и материалното и нематериалното културно наследство;
 2. Създава, изпълнява и участва в проекти, дейности и инициативи за устойчиво развитие, добро управление, регионално развитие, опазване на околната среда и съхраняване на биоразнообразието;
 3. Създава условия за обмен на знания и опит в областта на доброто управление, регионалното развитие, опазването на нематериалното и материалното културно наследство, опазването на природата в България и трансграничните региони;
 4. Изпълнява дейости,  целящи подобряване на екологичната среда, запазване на биологичното разнообразие, хабитатите, съхраняването на природните забележителности;
 5. Създава и участва в  проекти за съхранение и развитие на културно–историческото наследство на България, грижи се за съхраняването на културните паметници и традиции, работи за повишаване чувствителността на обществото, институциите и професионалистите по проблемите на запазване на историческата и културната памет на България;
 6. Подпомага изграждането и модернизацията на материалната база, свързана с дейности целящи опазване на културното и природното богатство;
 7. Работи за популяризиране културните, природните и туристическите забележителности, както и местните производства в страната и в чужбина;
 8. Работи за развитие на културата и изкуството в по-малки населени места, насърчаване на междукултурния диалог и международния културен обмен, спомага за развиване и задоволяване на културните, образователните и развлекателните интереси в общността;
 9. Подпомага, насърчава и работи за изграждане на устойчиви партньорства между местния бизнес, регионалните и местните власти, НПО и др. в усилията им за подобряване на регионалното развитие, трансграничното сътрудничество, опазването на културното и природно богатство;
 10. Подпомага постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие;
 11. Предоставя консултации и оперативна помощ за организации, предприятия и институции в областта на планирането, организацията, ефективността и контрола, информацията, необходима за изработването и прилагането на политики, управлението и др.;
 12. Подпомага дейността на публичната администрация, обществените образователни, социални, културни и граждански организации и общности, читалища, настоятелства, спортни клубове, научни центрове, малки и средни предприятия и граждани при иницииране и реализиране на идеи в полза на общността и устойчивото развитие;
 13. Спомага за укрепване на демократичното гражданско общество и изграждането на активни и сплотени местни общности;
 14. Подкрепя местните общности в усилията им за изграждане на устойчиво местно развитие и активното им включване в дейности, засилващи ролята на гражданското общество на местно, регионално и национало ниво на управление, включително и чрез пряко участие на местното население при решаването на национални, регионални и местни проблеми;
 15. Работи за подобряване на местното и регионално планиране и работата в екипи.
 16. Извършва дейности и участва в инициативи за развитие на малкия и среден бизнес, културните и творческите индустрии, занаятите, туризма и селското стопанство;
 17. Участва в създаването, оценката, провеждането и популяризирането на по отношение на  развитие на малките и средните предприятия, развитие на селските райони, рибарството и аквакултурата, местно, регионално и трансгранично развитие, туризъм, транспорт, климатични проблеми и опазване на околната среда, енергийна и ресурсна ефективност, конкурентоспособност, иновации, културно и историческо наследство, добро управление и институционален капацитет, социални политики равенство между половете, заетост и политики на пазара на труда, образование и професионална квалификация, обучение и др.;
 18. Работи за изграждането на балансирано гражданско общество чрез подпомагане и овластяване на групи в неравностойно положение, малцинства, хора с увреждания, социално-уязвими групи, трайно безработни и др.;
 19. Извършва дейности, съдействащи за преодоляване на социалното отчуждение и за насърчаване на социалната интеграция на граждани, групи, общности и региони.

ХАЛО е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

I. Цели и обхват на Политиката за защита на лични данни

 • С настоящата Политика за защита на личните данни ХАЛО отчита неприкосновеността на личността и предприема необходимите мерки за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица. В съответствие с действащото европейско и национално законодателство и добрите практики, ХАЛО прилага изискваните организационни и технически мерки за защита на лични данни.
 • С настоящата Политика за защита на личните данни ХАЛО цели да информира заинтересованите лица за целите на обработка на лични данни, основанията за обработването им, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп, коригиране, заличаване и възражение, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

II. Лични данни обработвани в ХАЛО

 1. ХАЛО, в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, структурирани в отделни регистри.
 2. ХАЛО обработва лични данни, предоставени лично от субектите на лични данни, за които се отнасят във връзка със спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.
 3. ХАЛО обработва лични данни, предоставени лично от субектите на лични данни, в случаите, когато субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели, когато обработването е необходимо на база на договорни изисквания или за целите на легитимните интереси на администратора.
 4. ХАЛО обработва и лични данни, които не са получени от субекта на личните данни, за когото се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с изпълнението на конкретно договорно задължение по изпълнение и управление на програми и проекти за безвъзмездно финансиране или дейности по изпълнение на други договорни задължения. В тези случаи лицето предоставило тези данни на ХАЛО се задължава:
 5. да предостави на субекта на лични данни информация за администратора – ХАЛО;
 6. да уведоми субекта на лични данни за целите, категориите предоставяни данни и категориите получатели на тези данни;
 7. да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни от лицето, за което се отнасят.
 8. Диференцирани от конкретната дейност или нормативно изискване са следните категории лични данни, които се обработват от ХАЛО. Такива данни са свързани с:
 9. физическа идентичност: име, ЕГН, данни от документ за самоличност, месторождение, адрес, телефон, e-mail;
 10. социална идентичност: образование, квалификация, правоспособност, заемана длъжност, трудова дейност – стаж и професионална биография, гражданство, участие в управителни органи на юридически лица;
 11. икономическа идентичност – номер на банкова сметка (IBAN);
 12. данни, разкриващи принадлежност към уязвима група, етническа принадлежност.
 13. Във връзка със спазване на законови задължения ХАЛО събира данни за физическата и икономическа идентичност.
 14. В рамките на някои от провежданите от ХАЛО социологически проучвания е възможно събирането и на следните категории лични данни, свързани с:
 15. семейна идентичност на лицата: фактическо семейно положение – брак, развод, съжителство, вдовство по самооценка на лицето; състав на домакинството – брой членове на домакинството, в това число деца до 18 години; в някои изследвания – роднински връзки в домакинството по самооценка на лицето;
 16. образование на лицата: образователна степен и вид на образованието, година на завършване, настоящ образователен статус (дали лицето учи в момента) по самооценка на лицето;
 17. трудова дейност и материално положение: трудов статус – зает, пенсионер, безработен, отпуск по майчинство – по самооценка на лицето; професия и сектор на трудовата заетост по самооценка на лицето; средномесечно брутно/нетно трудово възнаграждение по самооценка на лицето; имуществено положение и условия на живот по самооценка на лицето; наличие на здравна осигуровка – по самооценка на лицето;
 18. здравно състояние на лицето: здравен статус – по самооценка на лицето; наличие на хронично заболяване – по самооценка на лицето;
 19. данни, касаещи социалната и културната идентичност на лицето: етническа идентичност – по самоопределение на лицето; религиозна принадлежност – по самоопределение; нагласа за подкрепа на политически партии и лидери – по самоопределение; репродуктивни и сексуални нагласи – по самоопределение.
 20. В случаите по т. 7 на технически носител се качват единствено контактни данни  на лицата. Данните от анкетните карти се качват на технически носител и се обработват за статистически цели само в псевдонимизиран вид.
 21.  В рамките на договорно задължение, свързано с финансиране на проект/програма, с изричното съгласие на лицето може да бъде изискана информация свързана с отговаряне на определени изисквания за неговото включване (образование, принадлежност към уязвима група, етническа принадлежност).

III. Обработване на лични данни

 1. Като администратор на лични данни ХАЛО обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, консултиране, употреба, блокиране, заличаване и унищожаване, при спазване на следните принципи:
 2. законосъобразност на обработката на лични данни;
 3. пропорционалност на обработката на лични данни;
 4. актуалност на обработваните лични данни.
 5. ХАЛО обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните като се определят целите и обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно ЗЗЛД. Обработващи от името на ХАЛО се явяват например служителите му, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани във Вътрешните правила на ХАЛО.

IV. Цел на обработката на лични данни

Целта на обработката на лични данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица, настоящи и бъдещи служители на ХАЛО, контрагенти, страни по договори, участници в някои социологически проучвания, поканени и участници в събития, осъществявани във връзка с изпълнение на дейностите на ХАЛО. Обработката на данни е вследствие на:

 1. изпълнението на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо финансово-счетоводната отчетност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по управление на човешки ресурси;
 2. изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 3. в изпълнение на дейности от ХАЛО – за една или повече конкретни цели със съгласие на субекта на данните; за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна със съгласие на субекта на данните.

V. Последици от отказ за предоставяне на лични данни

 1. Изрично съгласие на физически лица, чиито данни се обработват не е необходимо, ако администраторът разполага с правно основание за обработка на лични данни. Такива основания са например нормативно установено задължение във връзка с изискванията на трудовото, данъчното и социално-осигурително законодателство, Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводство, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и др.
 2. В случай на отказ от доброволно предоставяне на искани лични данни, ХАЛО няма да бъде в състояние да изпълни свои нормативно или договорно установени задължения, включително да не бъде в състояние да предостави безвъзмездна услуга или финансиране на отказващия да предостави личните си данни субект, бенефициент по изпълняван от ХАЛО проект или по проект, финансиран от управляван от ХАЛО фонд или програма за безвъзмездно финансиране.

VI. Разкриване на лични данни

ХАЛО като администратор на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните категории лица:

 1. физически лица, за които се отнасят данните;
 2. лица, за които правото на достъп е законово установено;
 3. лица, за които правото произтича по силата на договор.

VII. Права на субектите на лични данни

Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права:

 • Право на информираност относно данните, които идентифицират администратора, целите на обработването на лични данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволен характер на предоставянето на лични данни и последиците от отказ за предоставянето им.
 • Право на достъп до отнасящи се до физическите лица данни. В случаите когато при предоставяне правото на достъп на субекта на данни могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице.
 • Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни.
 • Право на заличаване на лични данни, обработването на които не отговаря на регламентираните изисквания или е с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани данните и др.), както и правото да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 • Право на възражение пред администратора срещу обработването и/или разкриването на лични данни на субекта при наличие на законово основание за това. Право да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити на трети лица при наличие на законово основание за това.
 • Право на защита пред КЗЛД https://www.cpdp.bg/ или по съдебен ред.

VIII. Ред за упражняване на права

 1. (1) Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до ХАЛО (на хартиен носител или по електронна поща), съдържащо минимум следната информация:
 2. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 3. Описание на искането;
 4. Предпочитана форма за предоставяне на информация;
 5. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Цялата процедура по упражняване на права на физическо лице във връзка с личните им данни е безплатна за лицето.

(3) С цел избягване на злоупотреби, при подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно.

 • Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне на администратора по него е 14-дневен, считано от деня на подаване на заявлението, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни и с оглед сложността на искането.
  • ХАЛО изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по поща/куриер с обратна разписка, като се вземе предвид предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията.
  • Когато данните, предмет на заявлението не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.
  • В случай, че ХАЛО не отговори на заявителя в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защита на личните данни, той има право да упражни правото си на защита пред компетентните органи.

IX. Използвани термини и дефиниции

По смисъла на настоящата Политика:

 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 • „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • „Администратор на лични данни“ е ХАЛО, който сам или съвместно/чрез възлагане на друго лице обработва лични данни.
 • „Регистър с лични данни“ е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, съгласно Вътрешните правила на ХАЛО, която може да бъде централизирана или децентрализирана и е разпределена на функционален принцип.

Настоящата Политика за защита на личните данни на фондация ХАЛО 2019 е утвърдена със Заповед на Управителя на 03. 01. 2021 г. и влиза в сила от същата дата.